NÁVOD K MONTÁŽI

 • Vždy pred montážou vodovodných batérií je nutné prepláchnuť vodovodné potrubie na odstránenie prípadných nečistôtNástenné batérie majú rozstup 100 mm alebo 150 mm.
 • Prívod teplej vody je na ľavej strane vodovodnej batérie. Prívod studenej vody na pravej strane vodovodnej batérie.
 • Na montáž nástenných vodovodných batérií vždy použite nové etážky, ktoré sú súčasťou balenia. Etážky musia byť po namontovaní rovnobežné. V opačnom prípade dôjde k prasknutiu prevlečnej matice. Medzi vodovodnú batériu a etážku vložte tesnenie s nerezovým sitkom, ktoré je súčasťou balenia.
 • Pri vaňových batériách je použitý automatický prepínač s aretáciou. Princíp prepínača je nasledujúci. Automatický prepínač: pri menšom prietoku vody cez výtok batérie do vane opatrne prepínač vytiahnite. Tým dôjde k prepnutiu prúdu vody do sprchy. Pri zastavení vody dôjde k automatickému prepnutiu prepínača do východiskovej polohy. Pri opätovnom spustení potečie voda cez výtok batérie do vane. Aretácia prepínača: potočením VŽDY v zmysle hodinových ručičiek vytiahnutého prepínača dôjde k aretácii. V takom prípade po zastavení a opätovnom otvorení prívodu potečie voda opäť cez sprchu. Po uzavretí prívodu vody (pákou) je možné prepínač vrátiť do pôvodnej polohy. Polohovanie prepínača vykonávajte VŽDY pri uzavretí prívodu vody, predídete tak prípadnému poškodeniu.
 • Stojankovú batériu pripojte k vodovodnému potrubiu pomocou hadičiek s nerezovým opletom na rohové ventily s ochranným sitkom (rohový ventil nie je súčasťou balenia). Prívodné hadičky (sú súčasťou balenia) do vodovodnej batérie dotiahnite iba rukou. Hadičky nesmú byť zlomené, prekrútené, ani natiahnuté!
 • Na záver montáže vodovodnej batérie odskrutkujte regulátor prietoku vody (tzv. perlátor). Otvorte prívod teplej a studenej vody a prepláchnite vodovodnú batériu prúdom vody. Týmto prepláchnutím odstránite zvnútra vodovodné batérie možné zvyšky výrobných nečistôt. Opäť naskrutkujte regulátor prietoku.
 • Pre istotu prekontrolujte utesnenie všetkých pripojovacích spojov vrátane miesta dosadnutia vodovodnej batérie na drez alebo umývadlo.

Technické údaje:
Tlak vody max.: .......................................1,0 MPa
Tlak vody odporúčaný:............................. 0,1–0,6 MPa
Maximálna pracovná teplota teplej vody:.. ... 90 °C
Odporúčaná teplota teplej vody:................ 60 °C

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 • 5 rokov na tesnosť kartuše
  2 roky na povrchovú úpravu
  Predajca musí výrobok predviesť a preukázať jeho vizuálnu kvalitu, úplnosť balenia a nepoškodenosť povrchu. Prípadné dodatočné reklamácie na úplnosť balenia, či mechanické poškodenie nebudú uznané.
  Záručný list musí byť potvrdený predajňou, ktorá vodovodnú batériu predala a musí obsahovať tieto údaje: Pečiatka predajne, dátum predaja (D/M/R), podpis predávajúceho.
  Záruka sa vzťahuje výhradne na vady vzniknuté preukázateľnou chybou výrobcu.
  Záručnú opravu môže užívateľ uplatniť iba na základe riadne vyplneného a potvrdeného záručného listu vrátane dátumu predaja.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • Vady a škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávne používanie a údržbu, či vady spôsobené neoprávneným zásahom do vodovodnej batérie.
 • Na mechanické a chemické poškodenie povrchu.
 • Na upchaté hadice či regulátory prietoku vody (vodným kameňom, nečistoty).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

 • Používať sa smú len tie čistiace prostriedky, ktoré sú pre túto oblasť použitia výslovne určené.
 • Čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu chlorovodíkovú, či mravčiu, chlórové bieliace látky, alebo kyselinu octovú nesmú byť použité, pretože by mohli spôsobiť neopraviteľné škody na povrchu batérie.
 • Čistidlá s obsahom kyseliny fosforečnej sú použiteľné len v obmedzenej miere.
 • Nepoužívajte taktiež abrazívne čistiace prípravky, drsné hubky. Rovnako handričky z mikrovlákna sa nesmú používať.
 • Tvorbe usadenín vodného kameňa treba predchádzať pravidelným čistením.
 • Pri používaní čistiacich prípravkov v spreji sa v žiadnom prípade nesmie roztok nanášať na výrobky, ale na handričku, ktorou sa potom čistenie vykonáva.
 • Po čistení musí nasledovať opláchnutie dostatočným množstvom čistej vody.
 • Čistenie regulátora prietoku vody vykonávajte každých 6 mesiacov. Vyskrutkujte a prepláchnite silným prúdom vody zo strany odtoku vody.
 • Všetky opravy a údržbu je lepšie zveriť odborníkovi
Chevron Up